sổ chi tiết vật liệu,dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Kinh DoanhPHƯƠNG PHÁP GHI SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
1. Mục đích
Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ vật tư, sản phẩm , hàng hóa ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
Sổ này được mở theo từng tài khoản (nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa) theo từng kho và theo từng thứ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa
+ Cột A: Ghi số hiệu của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho
+ Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho
+ Cột C: Ghi diễn giải nội dung của chứng từ ghi vào sổ
+ Cột D: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng
+ Cột 1: Ghi đơn giá của 1 đơn vị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập, xuất kho
+ Cột 2: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho
+ Cột 3: Căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho ghi giá trị (số tiền) vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2)
+ Cột 4: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho
+ Cột 5: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho (Cột 5 = Cột 1 x Cột 4)
+ Cột 6: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho
+ Cột 7: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho (Cột 7 = Cột 1 x Cột 6)

Nguồn: https://nhagiagoc.org/

Xem thêm bài viết khác: https://nhagiagoc.org/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *